1991 Mercedes-Benz Kit Car

FiberFab International Re-Creation / Replica

$19,950

MAKE OFFER!
 • 1991 Mercedes Benz Replica Fiberglass Body
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 36
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 46
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 69
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 1
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 20
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 2
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 4
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 5
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 6
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 7
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 8
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 9
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 10
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 11
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 12
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 13
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 14
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 15
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 16
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 17
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 18
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 19
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 21
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 22
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 23
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 24
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 25
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 26
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 27
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 28
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 29
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 30
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 31
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 32
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 33
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 34
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 35
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 37
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 38
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 40
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 39
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 41
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 42
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 43
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 44
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 45
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 47
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 48
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 49
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 50
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 51
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 52
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 53
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 54
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 55
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 56
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 57
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 58
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 59
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 60
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 61
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 62
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 63
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 64
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 65
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 66
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 67
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 68
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 70
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 71
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 72
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 73
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 74
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 75
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 76
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 77
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 78
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 79
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 80
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 81
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 82
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 83
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 84
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 85
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 86
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 87
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 88
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 89
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 90
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 91
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 92
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 93
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 94
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 95
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 96
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 97
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 98
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 100
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 99
 • 1991 Mercedes Benz Replica Fiberglass Body
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 36
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 46
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 69
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 1
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 20
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 2
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 4
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 5
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 6
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 7
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 8
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 9
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 10
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 11
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 12
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 13
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 14
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 15
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 16
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 17
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 18
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 19
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 21
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 22
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 23
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 24
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 25
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 26
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 27
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 28
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 29
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 30
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 31
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 32
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 33
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 34
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 35
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 37
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 38
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 40
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 39
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 41
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 42
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 43
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 44
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 45
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 47
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 48
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 49
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 50
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 51
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 52
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 53
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 54
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 55
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 56
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 57
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 58
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 59
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 60
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 61
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 62
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 63
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 64
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 65
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 66
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 67
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 68
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 70
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 71
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 72
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 73
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 74
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 75
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 76
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 77
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 78
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 79
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 80
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 81
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 82
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 83
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 84
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 85
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 86
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 87
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 88
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 89
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 90
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 91
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 92
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 93
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 94
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 95
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 96
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 97
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 98
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 100
 • 1929 Mercedes Benz SSK convertible replicar fiberglass c4 automatic 2 6L V6 99
Show All Photos

This is a FiberFab International kit car re-creation of the beautiful and stylish 1929 Mercedes-Benz SSK.

Painted in red with high-show quality chrome and a new convertible vinyl top with chrome wire spoke wheels. The interior is wrapped in brown leather and features a Grant Wood Grain Steering Wheel, Digital Radio, and Speedster Bucket Seats.

Under the hood is a 1976 Ford Granada 2.6L V6 with a 2BBL Carb, C4 Automatic and Custom 2×3 Box-Steel Frame. The best part about this Mercedes SSK is that it only has 5K miles and is ready for the road!

Classic Sports Car Features

THIS VEHICLE IS TITLED AS A 1991 GAZELLE MERCEDES

 • FIBERFAB INTERNATIONAL GLASS BODY EXTERIOR
 • Red w/ Custom Gold Pinstripes
 • Chrome Front Bumper
 • Chrome Front Bumper Fog Lights w/ Black Brackets & Chrome Wire Covers
 • Chrome Headlamp Fender-2-Fender Bracket Bar & Grille Guard
 • Chrome Glass Headlamps w/ Black Front Fender Brackets & Chrome Wire Covers
 • Chrome Front Headlamp Bracket Bar Horns w/ Stainless Brackets
 • Chrome Grille w/ Stainless & Navy Mercedes-Benz Badge
 • Chrome Mercedes Grille Top Ornament
 • Amber Front Fender Turn Signal Lights w/ Chrome Trim
 • Chrome Front Fender Side Mirrors
 • Custom Louvered Fiberglass Hood w/ Chrome Trim & Black Rubber Side Moldings
 • Brown Leather Hood Strap w/ Stainless Brackets
 • Chrome Driver’s Side Hood Latches
 • Stainless Passenger’s Side Cowl Radio Antenna
 • Black Windshield Wipers
 • Chrome Adjustable Windshield
 • Chrome Side Mirrors
 • Tan Convertible Snap-On Soft-Top w/ Removable Side Windows
 • Custom Tan Convertible Top Snap-On Tonneau Cover
 • Chrome Door Hinges
 • Chrome Door Handles
 • Black Rubber Running Boards w/ Stainless Trim
 • Chrome Driver’s Side Rear Locking Fuel Cap
 • Red Rear Fender Taillights w/ Stainless Trim
 • Chrome Rear Trunk Latches
 • Stainless Steel Rear License Plate Bracket
 • Stainless Steel Rear Spare Tire Bracket
 • Chrome Rear Split Bumper w/ Black Custom Fabricated Extended Bumper Covers
 • Glass Rear Reverse Light w/ Chrome Trim
 • 1979 Chrome Keystone SunSpoke III Wheels w/ Black Center Caps
 • Yokohama 382 All Season Tires

INTERIOR

 • Custom Designed Caramel Leather Door Panels w/ Black Hinge Strap
 • Chrome Door Latches w/ Silver Brackets
 • Wood Grain Grant GT Steering Wheel
 • Black Grant Ribbed Steering Wheel Hub
 • Black Ford Tilt Steering Wheel Column
 • Black Hazard Lights Control Knob
 • Chrome Key Ignition
 • Black & Polished Steering Column Levers
 • Custom Designed Wood Grain Dash w/ Caramel Leather Pad Cover
 • Chrome Dash Head/Fog Light Pull-Out Knobs
 • Stainless & Black Dash Horn Push-Buttons
 • Yellow Dash Turn Signal Light Indicators w/ Stainless Trim
 • Blue Dash Hi-Beam Light Indicator w/ Stainless Trim
 • White Vintage Reproduction Gauges w/ Chrome Trim
 • Black Center Dash Choke Pull-Out Knob
 • Black VR VRCD400-SDU Digital Radio w/ CD/MP3/WMA
 • Red & Stainless Brake & Throttle Pedals
 • Custom Brown Soft Carpeted Interior Flooring
 • Custom Light Red Carpeted Floor Mats
 • Black Underdash Maradyne “The Heat 5000” Heater Box
 • Chrome & Black Ford C4 Automatic Floor Shifter
 • Black Floor Emergency Brake Handle
 • Custom Designed Caramel Leather Front Speedster Bucket Seats
 • Black Front Seating Lap Belts
 • Custom Designed Caramel Leather Rear Bench Seating
 • Black 8” Rear Seating Speakers
 • Brown Loop Carpeted Trunk Interior
 • 2BBL Carburetor
 • 12 Volt
 • Aftermaket Radio
 • Aftermarket Gauges
 • Aftermarket Wheels
 • Automatic Transmission
 • Bench Seating (Rear)
 • Bucket Seats
 • CD Player
 • Convertible Top
 • Custom Fabrication
 • Custom Paint
 • Disc Brakes (Front)
 • Exhaust (Dual)
 • Factory Heat
 • Factory Paint (Survivor)
 • Fibergalss Body
 • Fiberglass Fenders
 • Floor Mats (Custom)
 • Frame (Aftermarket)
 • Fuel Cell (Steel)
 • Headlights (Glass)
 • Headlights (LED)
 • Hood (Fiberglass)
 • Independent Suspension (Front)
 • Leather Interior
 • Seat Belts
 • Tilt Steering
 • V6 Engine
 • Windshield Wipers
 • Wood Grain Dash

Performance

 • 1976 Ford Granada 2.6L V6
 • 2BBL Carb.
 • C4 Automatic
 • 8” Rear
 • 2x3 Box-Steel Frame
 • Mustang II IFS
 • Drum Brakes
VIN Number: FG3967
Year: 1991
Make: Mercedes-Benz
Model: SSK
Body Style: Cabriolet
Vehicle TYPE: CLASSIC
Interior Color: Brown
Exterior Color: Red
Engine: 2.6L 155.6 V6
Transmission: C4 Automatic

Similar Vehicles

FOR SALE!